Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viaRynn Rynn
7197 82e7 500
Reposted fromrol rol viaveridiana veridiana
Reposted fromrapsodia rapsodia viaNoirBlanc NoirBlanc
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaLoveTheWorld LoveTheWorld
3755 e304
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viauhuhu uhuhu
7967 86c7
Reposted fromtwice twice vialeniwieec leniwieec
1247 7fd7
Reposted fromlittlefool littlefool vianimamie nimamie
1235 84b9
Reposted fromlittlefool littlefool vianimamie nimamie
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viakerosine kerosine
1934 19fc 500
i think it’s important to realize you can miss something,
but not want it back.
8111 0551
Reposted fromipo ipo viapannakies pannakies
6892 8927
Reposted fromimeggyman imeggyman viapotrzask potrzask
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viaskinme skinme
Reposted fromkattrina kattrina vianimamie nimamie
Pomyślała o tej mętnej teorii, według której tonący człowiek nic nie powinien robić, dopóki tonie i trzeba poczekać, aż dosięgnie się dna, by można było się odbić i to jedynie pozwalało powrócić na powierzchnię.
— Anna Gavalda – "Po prostu razem"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
7604 0ac8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl